Звіт Державного навчального закладу «Бахмутський центр професійно-технічної освіти» 

1. Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів Центр має відповідну навчально-матеріальну базу та земельні ділянки відповідно до паспортів, технічної документації, актів на право власності.

2. Приміщення і споруди Центру обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.


Для організації навчального процесу навчальний заклад має:

 • Навчальний корпус на 570 учнівських місць загальною площею – 9156 кв.м, де знаходяться навчальні кабінети та лабораторії, які обладнані необхідною технікою та іншими засобами навчання;
 • Навчально-виробничі майстерні обладнані верстатами, машинами, інструментами загальною площею 1699 кв. м;
 • Спортивні зали площею 491,4 кв. м; актову залу на 300 місць; їдальню на 80 місць; бібліотеку з читальною залою на 20 місць та електронною читальною залою;
 • Гуртожиток на 70 місць коридорного типу загальною площею  2229 кв.м, включаючи виховну кімнату, студентський клуб, кімнату «Дозвілля», тренажерний зал, кімнату самопідготовки;
 • Спортивний майданчик зі знаряддям;
 • Приміщення для медичного обслуговування;
 • Приміщення, споруди, інвентар та інше обладнання, необхідне для фізичного виховання, гурткової, секційної та позаурочної роботи з учням.

Всі приміщення є державною власністю і знаходяться на балансі Центру, вони відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, які щорічно підтверджуються актом готовності навчального закладу до навчального року.

Сукупний ліцензований обсяг прийому складає 600 учнів, планова потужність – 570 учнів.


Зараз Міністерством освіти і науки України розглядається заява Центру про звуження провадження освітньої діяльності за професіями: «Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів»; Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів»; «Електрозварник; Контролер зварювальних робіт»; «Муляр; Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій»; «Муляр; Пічник».


Фактичний контингент учнів на 30.05.2017 року складав 300 осіб, в тому числі:

 • На базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти – 279 осіб;
 • На базі повної загальної середньої освіти – 21 особи;


3. Професії, за якими здійснюється прийом учнів, слухачів до Центру кожного року та кількість навчальних груп визначаються, виходячи з потреб ринку праці, моніторингу контингенту учнів-випускників шкіл регіону, можливостей навчального закладу, ліцензованого обсягу.


Динаміка контингенту учнів за останні три навчальні роки станом на перше вересня: 

 • 2014р. – 411 учнів; 
 • 2015 р. – 389 учнів; 
 • 2016 р. - 324 учня.

4. В середньому план державного (регіонального) замовлення виконувався на 85%.


Випуск учнів на другому ступені навчання у 2016-2017 навчальному році планується 124 особи, у тому числі по курсам: 

 • Перший курс - 21 особа, 
 • Другий курс - 47 осіб, 
 • Третій курс – 56 осіб.


5. У колективі ведеться робота щодо забезпечення особистісно-орієнтованого підходу до учнів, слухачів дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень; призначення стипендії та уникнення необґрунтованих відрахувань учнів, слухачів. Ці питання підлягають обговоренню й аналізу на засіданнях педагогічних рад колективу Центру, малих педагогічних рад.

6. Однак є випадки відрахування учнів, слухачів що зменшило середньорічний контингент протягом трьох останніх років. Причиною відрахування є зміни професійної підготовки, виїзд батьків в інші регіони та країни, зміни сімейного стану та працевлаштування.


У 2016-2017 н.р. відраховано – 40 осіб, що від загального контингенту складає 12%, з них переведено до інших ПТНЗ – 4 особи (1,2 %), від’їзд в інші регіони – 13 осіб (4,0 %), за невиконання навчальних планів та програм  – 13 осіб (4 %), працевлаштування – 6 осіб (2 %), інші причини – 4 особи (1,2 %).


7. Навчальний заклад забезпечений основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничої діяльності: робочими навчальними планами за професіями, робочими навчальними програмами з навчальних предметів та професійно-практичної підготовки, поурочно-тематичними планами з навчальних предметів, переліками навчально-виробничих робіт із професій, планами виробничого навчання навчальних груп, планами навчально-виробничої діяльності, планами занять, розкладом занять. Навчально-методична документація відповідає вимогам робочих навчальних планів і робочих навчальних програм.

8. Поурочно-тематичні плани з навчальних предметів складені викладачами відповідно до робочих навчальних програм, розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії і затверджені заступником директора з навчальної роботи.

9. Плани виробничого навчання складаються на місяць майстрами виробничого навчання у відповідності з робочими навчальними планами й  робочими навчальними програмами професійно-практичної підготовки та переліками навчально-виробничих робіт для навчальних груп і затверджуються заступником директора з навчальної роботи.

10. План навчально-виробничої діяльності розробляється старшим майстром на кожен квартал і на рік на основі робочих програм професійно-практичної підготовки, переліку навчально-виробничих робіт відповідного тарифно-кваліфікаційного розряду, фонду навчального часу, передбаченого на виконання навчально-виробничих завдань.  

11. Розклад занять складається своєчасно, за два тижні до початку кожного семестру, затверджується директором Центру. У відповідності з робочими навчальними планами розклад занять складено з урахуванням чергування теоретичних занять та професійно-практичної підготовки.

12. На засіданнях методичної комісії класних керівників і майстрів виробничого навчання розглядалися питання щодо вдосконалення виховної роботи з учнями та їх батьками. 2 рази на рік проводяться загальні збори батьків з вирішення спільних питань педагогічного колективу та батьків з навчання та виховання учнів.


У відповідності до штатного розпису Державний навчальний заклад «Бахмутський центр професійно-технічної освіти» укомплектований керівними та педагогічними кадрами у складі 36 осіб, у тому числі 4 – керівні кадри, 11 викладачів, в тому числі: 8 викладачів загально-професійної підготовки, 3 викладача професійно-теоретичної підготовки, 1 вихователь, 20 майстрів виробничого навчання. Рівень забезпеченості керівними і педагогічними кадрами згідно штатного розпису складає 100%.


13. Якісний склад педагогічного та керівного складу Центру, їх освіта, кваліфікація відповідають вимогам кваліфікаційних категорій.

14. Навчально - виховний процес на 100 % забезпечено фахівцями, які мають відповідну освіту.


Усього у підготовці кваліфікованих робітників беруть участь 11 викладачів, з них викладачів вищої категорії 3 (27,3%), першої та другої кваліфікаційної категорії 8 осіб (72,7 %) та 20 майстрів виробничого навчання, з них з званням «Майстер першої категорії» 2 особи (9,5 %) та за 12 тарифним розрядом 8 осіб (38,1%), 11 тарифним розрядом 7 осіб (38,1 %).

Один викладач має звання «Старший викладач».


15. Якість освітнього рівня педагогічних працівників відповідає вимогам підготовки професій.

16. У 2012 році адміністрація Центру та профспілковий комітет розробили та прийняли до дії колективний договір терміном дії до 2017 року включно, що зареєстрований виконкомом Артемівської міської ради реєстраційний номер 46/12 від 22 травня 2012 року. Щорічно на загальних зборах працівників адміністрація та профспілковий комітет звітують про виконання положень договору.

17. В зв’язку з переіменуванням міста Бахмут розроблен новий Статут Центру, який на дійсний час знаходиться на затвердженні у Міністерстві освіти і науки України.

18. За результатами роботи щодо оцінки стану здійснення навчально-виховного процесу, визначивши відповідність знань, умінь і навичок учнів, слухачів вимогам Державних стандартів, робочих навчальних планів, кваліфікаційних характеристик, проаналізувавши відповідність матеріально-технічної та навчально - методичної бази вимогам робочих навчальних планів і програм, а також оцінки якісного складу педагогічних та керівних кадрів, відповідність їх освіті та кваліфікації, можна зробити висновок, що рівень підготовки кваліфікованих робітників, яких готує Державний навчальний заклад «Бахмутський центр професійно-технічної освіти» є достатнім і дозволяє реалізувати Державний стандарт професійно-технічної освіти і вимоги законодавчих, нормативно-правових та інструктивно-методичних матеріалів щодо здійснення освітньої діяльності.


Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .