Наші професії

Назва професії
 Рік навчання

 Кількість чоловік

Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напiвавтоматичних машинах                                                     
 2018 –
Електромонтер з ремонту та обслуговування электроустаткування
 2018 –
Слюсар-ремонтник; електрозварник ручного зварювання
 2018 –
Кухар; кондитер
 2018 –
Швачка
 2018 –
Маляр 2018 –

Правила прийому до Державного навчального закладу "БЦПТО"

1. Загальна частина

1.1. До Державного навчального закладу «Бахмутський центр професійно-технічної освіти» (далі  ДНЗ «Бахмутський ЦПТО») приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.


Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними, віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

1.3. Прийом громадян до ДНЗ «Бахмутський ЦПТО» здійснюється на денну форму навчання за регіональним та (або) державним замовленням для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» на первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, за відповідними переліками професій.

1.4. Конкретний обсяг прийому на навчання за державним замовлення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти.

1.5. Конкретний обсяг прийому на навчання за регіональним замовлення встановлюється обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом у сфері професійно-технічної освіти.

1.6. З переліком професій підготовки, вимоги щодо освітнього рівня вступників, планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строки навчання, форми та ступневість навчання, обмеження за віком вступників, Ви можете ознайомитись прочитавши наступні статті: "Приймальна комісія", "Документи до вступу", "Умови прийому", "Зарахування".


2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДНЗ «Бахмутський ЦПТО» здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

Що робить приймальна комісія?
  • організовує прийом заяв та документів;
  • проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
  • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
  • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
  • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
  • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
  • Правила прийому доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди та сайт ДНЗ «Бахмутський ЦПТО»

  Прийом на навчання ДНЗ «Бахмутський ЦПТО» здійснюється:

  2.3. На первинну професійну підготовку з 01.06.2018 по 25.08.2018 року

  2.4. На курси підвищення кваліфікації, перепідготовки - протягом року.


  3. Документи для вступу

  Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Бахмутський ЦПТО», вказуючи обрану професію, місце проживання, до якої додають:
  • Документ про освіту (оригінал);
  • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
  • Копію свідоцтва про народження (для вступників віком до 16 років);
  • Копію паспорта (для вступників віком від 16 років);
  • Довідку з місця проживання та про склад сім’ї ;
  • Медичну довідку про професійну придатність за формою первинної облікової документації № 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)», затвердженою наказом МОЗ України № 110 від 14.02.2012 року;
  • Копію карти профілактичних щеплень за формою 063/о, затвердженою наказом МОЗ України №1 від 10.01.2006 року;
  • Копію документів що дають право на пільги до вступу (за наявності);

  Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (Відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу»).

  Також особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.


  4. Умови прийому

  4.1. Прийом до ДНЗ «Артемівський ЦПТО» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього балу атестату про повну загальну середню освіту;
  4.2. Конкурсний відбір проводиться 25.08.2018 року.
  4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації, може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок (Відповідно до статті 14 Закону України "Про професійно-технічну освіту").

  5. Зарахування

  5.1. Зараховуються поза конкурсом:
  • Особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
  • Учасники антитерористичної операції, які відносяться до осіб які належать до учасників бойових дій.
  • Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років,відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
  • Інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
  • Особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право, в тому числі, громадянам, віднесеним до категорії 3 - за умови одержання позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
  • Особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
  • Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. 

  Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

  5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

  • Випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
  • Випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
  • Учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
  • Особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання;

  Право на пільгове зарахування надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною вище.

  5.3. Не пізніше 14 години 30.08.2018 року приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання за обраною чи рекомендованою професією.
  5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
  5.5. Зарахування до ДНЗ «Бахмутський ЦПТО» здійснюється наказом директора.
  5.6. Після конкурсного відбору зарахування може супроводжуватись укладанням договору між ДНЗ «Бахмутський ЦПТО», замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється в межах регіонального та (або) державного замовлення, та понад їх, відповідно до ліцензованого обсягу.

  6. Прикінцеві положення

  6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Бахмутський ЦПТО». На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного та (або) регіонального замовлення на прийом з окремих професій може проводитися додатковий прийом.
  6.2. Особам, які не зараховані до ДНЗ «Бахмутський ЦПТО», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.
  6.3. Контроль за дотриманням правил прийому до ДНЗ «Бахмутський ЦПТО» здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департаментом освіти і науки України Донецької обласної державної адміністрації.


  Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

   .